6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) EĞİTİM İÇERİĞİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BİZ KORUYORUZ


BİRUNİ Akademi  bünyesinde kurulan, Hukuk Müşavirliği Kurum çalışanlarımıza  KVKK hakkında hem bilgilendirme eğitimleri veriyor, hem de, Danışmanlık hizmeti vermektedir
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN (KVKK) AMACI VE KAPSAMI

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

2.      KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kimliği belirli ve/veya belirlenebilir kişilere ait her türlü bilgi kişisel veridir.

3.      KİŞİSEL VERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kişiler kendileriyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişisel veriler hakkında bilgilendirme, verilere erişme, bunların düzenlenmesini ve/veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

4.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR

Kişisel verilerin işlenmesi ancak belirli ilkelere uyulması ve uygulanması ile işlevsellik kazanabilir.

5.      ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

Kişisel verisi işlenecek kişinin açık rızasını gerektiren işlemlerdir.

6.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE ŞİRKETLERİN SORUMLULUKLARI

Veri sorumlusu tedbirlerin alınması hususunda veri işleyen ile birlikte müştereken sorumludur.

7.      VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahibinin ver sorumlusundan talep edebileceği haklar kanun 11. Maddesi kapsamında düzenlenmiş olup ayrıca kurula şikâyet hakkı ve tazminat hakkı gibi konuları içermektedir.

8.      VERİ SORUMLUSU KİMDİR

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

9.      KVKK’nın KAZANDIRDIĞI AVANTAJLAR

Farkındalık, bilinç, veri bulma, veri sınıflandırma ve iş sürekliliği.

10.  KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ VE YOK EDİLMESİ

Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi, kişisel veri saklama ve imha politikasında belirtilen esaslara uygun olarak açıklanacak yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

11.  KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir 

Alan1

28/01/2020 14:52

Diğer Haberler